Zhu Yuanzhang

Zhu yuanzhang
Dav tep kambet proha neak
Kambet junh juk chheam
Hora tep 1
Hora tep 2
Preah neang bat jerng thom